บทสวดแผ่เมตตา

0

Posted by admin | Posted in บทสวดมนต์ | Posted on 25-06-2010

บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

บทสวดแผ่เมตตา บาลี

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

บทสวดแผ่เมตตา แปลไทย
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

อานิสงฆ์ การการ แ่ผ่เมตตา

1. นอนหลับเป็นสุข
2. เวลาตื่นขึ้นมาก็เป็นสุข
3. ไม่ฝันร้าย
4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
5. เป็นที่รักของอมุษย์ทั้งหลาย
6. เทวดาคุ้มครองรักษา
7. ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรา ย่อมไม่อาจกล้ำกลายได้
8. จิตตั้งมั่นได้โดยรวดเร็ว
9. สีหน้าผ่องใส
10. ไม่เป็นผู้ที่ตายด้วยความลุ่มหลง
11. ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อตายไป จะไม่ไปอบายภูมิ

การแผ่เมตตาทำได้ทุกเวลาที่นึกได้ หมั่นแผ่เมตตาวันละนิด ทำได้วันละหลายๆ ครั้ง บ่อยๆ เนืองๆ ก็ยิ่งดี