เพลง แผ่เมตตา

0

Posted by admin | Posted in บทสวดมนต์ | Posted on 26-06-2010

เพลงแผ่เมตตา The Chant of Metta

เนื่อร้อง (บทสวด) เพลงแผ่เมตตา The Chant of Metta

อะหัง อะเวโร โหมิ Aham avero homi ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ Abyapajjho homi ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีโฆ โหมิ Anigho homi ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ Sukhi attanam pariharami ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
มะมะ มาตาปิตุ Mama matapitu และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ Acariya ca natimitta ca ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร
สพรหมะ จาริโน จะ Sabrahma carino ca ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
อะเวโร โหนตุ Avera hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
อัพยาปัชฌา โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน Imasmim arame sabbe yogino ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอท่านจงปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีโฆ โหนตุ Anigha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ Imasmim arame sabbe bhikkhu ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้
สามเณรา จะ Samanera ca และ สามเณร
อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจะ Upasaka upasikaya ca และทั้งอุบาสก อุบาสิกา
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอท่านจงปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ Amhakam catupaccaya dayaka ขอท่านผู้เป็นทายกแห่ง
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอท่านจงปราศจากเวร
อัพพยา ปัชฌา โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อนีฆา โหนตุ Anigha Hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
อัมหากัง อารักขา เทวาตา Amhakam arakkha devata ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า
อิมัสมิง วิหาเร Ismasmim vihare ในวิหารนี้
อิมัสมิง อาวาเส Ismasmim avase ในที่อยู่อาศัย
อิมัสมิง อาราเม Ismasmim arame ในอารามแห่งนี้
อารักขา เทวาตา Arakkha devata ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอท่านจงปราศจากเวร
อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข
สัพเพ สัตตา Sabbe satta ขอสัตว์ทั้งหลาย
สัพเพ ปาณา Sabbe pana ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
สัพเพ ภูตา Sabbe bhutta ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
สัพเพ ปุกกะลา Sabbe puggalav ขอสัตว์ทั้งปวง
สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา Sabbe attabhava pariyapanna ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
สัพเพ อิตถีโย Sabbe itthoyo ขอปวงสตรีทั้งหลาย
สัพเพ ปุริสา Sabbe purisa ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
สัพเพ อริยา Sabbe ariya ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สัพเพ อนริยา Sabbe anariya ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สัพเพ เทวา Sabbe deva ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
สัพเพ มนุสสา Sabbe manussa ขอมนุษย์ทั้งหาย
สัพเพ วินิปาติกา Sabbe vinipatika ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
ทุกขา มุจจันตุ Dukkha muccantu ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ Yattha laddha sampattito mavigacchantu ทั้งผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
กัมมัสสะกา Kammassaka ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
ปุรถิมายะ ทิสายะ Purathimaya disaya ณ เบื้องทิศตะวันออก
ปัจฉิมายะ ทิสายะ Pacchimaya disaya ณ เบื้องทิศตะวันตก
อุตตระ ทิสายะ Uttara disaya ณ เบื้องทิศเหนือ
ทักขิณายะ ทิสายะ Dakkhinaya disaya ณ เบื้องทิศใต้
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ Purathimaya anudisaya ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้
ปัจฉิมายะอนุทิสายะ Pacchimaya anudisaya ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
อุตตระ อนุทิสายะ Uttara anudisaya ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทักขิณายะ อนุทิสายะ Dakkhinaya anudisaya ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้
เหตถิมายะ ทิสายะ Hetthimaya disaya ณ ทิศเบื้องล่าง
อุปาริมายะ ทิสายะ Uparimaya disaya ณ ทิศเบื้องบน
สัพเพ สัตตา Sabbe satta ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
สัพเพ ปาณา Sabbe pana ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
สัพเพ ภูตา Sabbe bhutta ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
สัพเพ ปุกกะลา Sabbe puggala ขอสัตว์ทั้งปวง
สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา Sabbe attabhava pariyapanna ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
สัพเพ อิตถีโย Sabbe itthoyo ขอปวงสตรีทั้งหลาย
สัพเพ ปุริสา Sabbe purisa ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
สัพเพ อริยา Sabbe ariya ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สัพเพ อนริยา Sabbe anariya ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สัพเพ เทวา Sabbe deva ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
สัพเพ มนุสสา Sabbe manussa ขอมนุษย์ทั้งหลาย
สัพเพ วินิปาติกา Sabbe vinipatika ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
ทุกขา มุจจันตุ Dukkha muccantu ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ Yattha laddha sampattito mavigacchantu ทั้งผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
กัมมัสสะกา Kammassaka ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ Uddham yava bhavagga ca และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
อโธ ยาวะ อวิจจิโต Adho yava aviccito และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
สมันตะ จักกะวาเลสุ Samanta cakkavalesu สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
เย สัตตา ปถวิจาระ Ye satta pathavicarav ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ Abyapajjha nivera ca ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
นิทุกขา จะ นุปัททวะ Nidukkha ca nupaddava และความทุกข์ทางกาย
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ Uddham yava bhavagga ca และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
อโธ ยาวะ อวิจจิโต Adho yava aviccito และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
สมันตะ จักกะวาเลสุ Samanta cakkavalesu สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
เย สัตตา ปถวิจาระ Ye satta udakecara ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ Abyapajjha nivera ca ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
นิทุกขา จะ นุปัททวะ Nidukkha ca nupaddava และความทุกข์ทางกาย
เย สัตตา อุทักเขจารา Uddham yava bhavagga ca ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ Adho yava aviccito ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
นิทุกขา จะ นุปัททวะ Samanta cakkavalesu และความทุกข์ทางกาย
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ Ye satta akasecara และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
อโธ ยาวะ อวิจจิโต Abyapajjha nivera ca และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
สมันตะ จักกะวาเลสุ Nidukkha ca nupaddava สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

Write a comment